دانلود فایل(مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری)

درمان شناختی رفتاری , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, افسردگی, اعتیادمقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری|32031011|bnd40261941|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

.5in >دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی، گروه مشاوره.5in >پایان نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد (
mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family:
"B Lotus" >M.A
) در
رشته مشاوره توانبخشی397.9pt >عنوان:normal >مقایسه و بررسی تاثیر
روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری بر میزان کاهش
افسردگی افراد وابسته به آمفتامین و مت آمفتامین شهر کرج

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تاثیر
دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانه های اضطراب و
افسردگی و عوامل جسمی و شناختی نامناسب. برای سنجش این اثر از آماری مانکوا استفاده
شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف کنندگان کلینیک های شهرستان کرج در سال
1394 بودند. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند بود. از بین کلینیکهای ترک سو ء مصرف
مواد شهرستان کرج 6 کلینیک به صورت تصادفی انتخاب شده نمونه انتخابی از این جامعه
24 مرد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین
بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر دو
درمان به میزانی مناسب نشانه های افسردگی،
اضطراب، افکار غیر منطقی و مشکلات جسمی را
در افراد مصرف کننده آمفتامین و متا آمفتامین
کاهش دادند و موثر بودند .بنابرنتایج این پژوهش می توان در بهبود ویژگی های
روانشناختی
افراد معتاد، همچون افسردگی و اضطراب و عوامل
شناختی و جسمی از دو درمان معروف و مفید شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش
وتعهد استفاده کرد.

.0001pt;text-align:center;line-height:normal >فهرست مطالب

line-height:normal >عنوان
صفحه

line-height:normal >چکیده-----------------------------------------------------------1

.0001pt;text-align:center;line-height:normal >فصل اول: کلیات
پژوهش

page-break-after:avoid;mso-outline-level:2 >"B Lotus";mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:Arial >مقدمه----------------------------------------------------------------
3

0in;margin-left:-1.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-pagination:
none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >بیان مسئله ------------------------------------------------------------
4

0in;margin-left:-1.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-pagination:
none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >اهمیت و ضرورت پژوهش --------------------------------------------------
7

0in;margin-left:-1.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-pagination:
none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >اهداف
پژوهش---------------------------------------------------------- 9

0in;margin-left:-1.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-pagination:
none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial > فرضیات
پژوهش-------------------------------------------------------- 9
mso-bidi-font-family:"B Lotus" >

0in;margin-left:-1.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-pagination:
none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >تعاریف مفهومی متغیرها---------------------------------------------------11

0in;margin-left:-1.15pt;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none >mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:Arial >تعاريف عملياتي --------------------------------------------------------11

normal >Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >فصل
دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف اختلال سوء مصرف
مواد---------------------------------------------14

اختلالات روانی ناشی
از مواد /دارو-------------------------------------------14

تاریخچه آمفتامین و مت
آمفتامین-------------------------------------------15

ویژگی متامفتامین ها و
آمفتامین ها ------------------------------------------15

اثرات و عوارض
آمفتامین ها --------------- --------------------------------16

اثرات کوتاه مدت مت
آمفتامین------ ---------------------------------------17

اثرات طولانی مدت
متامفتامین ها -------------------------------------------18

شکل گیری و روند -----------------------------------------------------19

شیوه های مصرف
آمفتامین و مت آمفتامین ------------------------------------20

تاثیر متآمفتامین بر
مغز پس از قطع مصرف -------------------------------------20

متآمفتامین و اختلالات
هم زمان---------------------------------------------20

علل و انگیزه های
گرایش به مواد مخدر ----------------------------------------21

مدلهای درمان سو ء
مصرف مواد---------------------------------------------22

مدل پزشکی ---------------------------------------------------------22

مدل اخلاقی ---------------------------------------------------------22

مدل روان تحلیلی -------
---------------------------------------------23

مدل شناختی رفتاری-------------------------------------------------23

افسردگی ---------------------------------------------------------23

تاریخچه افسردگی---------------------------------------------------23

علائم افسردگی -----------------------------------------------------24

دیدگاه های علل
افسردگی----------------------------------------------25

دیدگاه زیست شناختی
------------------------------------------------25

دیدگاه روان کاوانه ---------------------------------------------------26

دیدگاه یادگیری -----------------------------------------------------28

دیدگاه رفتاری ------------------------------------------------------28

دیدگاه اجتماعی فرهنگی ---------------------------------------------30

دیدگاه انسان گرایی هستی گرایی
----------------------------------------30

دیدگاه شناختی رفتاری ----------------------------------------------31Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

تئوری شناختی رفتاری ------------------------------------------------32

سن و
افسردگی-----------------------------------------------------31
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

رویکرد شناختی رفتاری -----------------------------------------------32Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

مراحل تکوین درمان
شناختی رفتاری --------------------------------------34
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

هدفهای ارزیابی شناختی
رفتاری -----------------------------------------36
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma >اصول درمان شناختی رفتاری--------------------------------------------36Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma >

Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma >کاربرد بالینی رفتار درمانی شناختی رفتاری----------------------------------38Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma >

رویکرد تعهد و پذیرش -----------------------------------------------39Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

زیر بنای نظری پذیرش و
تعهد درمانی--------------------------------------42
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

فرآیند درمان پذیرش و
تعهد-------------------------------------------44
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

روش کار در فرایندهای
پذیرش و تعهد-------------------------------------48
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

پژوهش های خارجی-------------------------------------------------54

پژوهش های داخلی-------------------------------------------------58

خلاصه و جمع بندی-------------------------------------------------61

.0001pt;text-align:center;line-height:normal >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >فصل سوم: روش شناسی پژوهش

line-height:normal >Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >روش
پژوهش ------------------------------------------------------63

جامعه آماری ------------------------------------------------------63"B Lotus" >

font-family:"B Lotus" > نمونه پژوهش و روش نمونه گیری----------------------------------------63

ابزار پژوهش- -----------------------------------------------------64

پرسشنامه افسردگی زانک
--------------------------------------------63

شیوه اجرا و جمع آوری
اطلاعات-----------------------------------------64

روش تجزیه وتحلیل داده
ها -------------------------------------------65

خلاصه جلسات روان
درمانی پذیرش و تعهد --------------------------------65
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin >

محتوای درمان گروهی شناختی
رفتاری -----------------------------------67
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin >

ملاحظات اخلاقی--------------------------------------------------69

normal >mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA >فصل
چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA >یافته های
توصیفی-------------------------------------------------69

text-align:justify >Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >آمار
استنباطی ---------------------------------------------------71

.0001pt;text-align:center;line-height:normal >"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >

normal >Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial >فصل
پنجم: بحث و نتیجه گیری

"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1 >خلاصه
پزوهش---------------------------------------------------81
mso-bidi-font-family:"B Lotus";color:black;mso-themecolor:text1 >

text-align:right;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed >mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:
FA >بحث و نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهشی
-----------------------------86


 • دانلود فایل(پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان)

 • بررسی رفتاری سالمندان و کودکان, پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان, دانلود رایگان پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان, دانلود پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان, دانلود پاورپوینت در مورد بررسی رفتاری سالمندان و کودکان, تحقیق بررسی رف,,,

 • دانلود فایل(پروتکل درمانی شناختی رفتاری CBT افزایش عزت نفس)

 • پروتکل درمانی افزایش عزت نفس,پروتکل درمان افزایش عزت نفس cbt,خرید پروتکل درمانی افزایش عزت نفس,پروتکل درمان شناختی رفتاری افزایش عزت نفس,پکیج درمان شناختی رفتاری افزایش عزت نفس,تکنیک های cbt برای درمان افزایش عزت نفس,دانلود پروتکل درمان شناختی رفتاری افزایش عزت نفس,پروتکل درمان افزایش عزت نفس با رویکرد شناختی رفتاری

 • دانلود فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری 54 صفحه)

 • مبانی نظری نیات رفتاری,ادبیات نظری نیات رفتاری,چارچوب نظری نیات رفتاری,فصل دوم پایان نامه نیات رفتاری,دانلود مبانی نظری نیات رفتاری,پیشینه نیات رفتاری,پیشینه تحقیق نیات رفتاری,پیشینه داخلی نیات رفتاری,پیشینه خارجی نیات رفتاری,پیشینه پژوهش نیات رفتاری

 • دانلود فایل(پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز)

 • دانلود پرسشنامه,پرسشنامه رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه,پرسشنامه روانشناسی,دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز,پرسشنامه سرسختی روان شناختی,پرسشنامه سرسختی افراد,پرسشنامه استاندارد شناختی,پرسشنامه روانشناختی,پرس

 • دانلود فایل(پاورپوینت رفتار درمانی-شناختی اعتیاد به مواد مخدر)

 • پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد,پاورپوینت درمان اعتیاد به مواد مخدر,پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد,دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد,پاورپوینت درمان اعتیاد به تریاک,پاورپوینت درمان روانشناختی اعتیاد,پاورپوینت درمان اعتیاد رفتاری,پاورپوینت روش های درمان اعتیاد

 • دانلود فایل(دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی)

 • پرسشنامه سرسختی,دانلود پرسشنامه روان شناختی,پرسشنامه روانشناسی,ارزیابی سرسختی,سنجش سرسختی,دانلود پرسشنامه رایگان,پرسشنامه آماده روانشناسی,ارزیابی سرسختی روانشناختی,سنجش سرسختی روانشناختی,سرسختی روانشناختی اهواز,نگین فایل