دانلود فایل(بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان)

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه ویژگی های شخصیتی,رابطه سلامت روان و فرسودگی تحصیلی,فرسودگی تحصیلی,نظریه های شخصیت,مبانی نظری فرسودگی,معیارهای بیماری و سلامت روان,مفاهیم و اهداف بهداشت روانبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان|32009553|bnd40261941|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی شخصیت در 182 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف از این مطالعه، پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو استفاده شد و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.
برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن استفاده شد. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:
-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.
-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر است.
-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران است.
-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران است..
-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی است.
بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان رابطه معناداری بدست نیامد.

مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین می روند و کارآیی خود را از دست می دهند.
برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)
از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگ و همکاران، 2007)
از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی ، 2010)
همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.
از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
چکیده

فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان مسأله و سوالهای پژوهش 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- فرضیه های پژوهش 10
1-6- متغیرهای پژوهش 10
1-6-1- تعاریف نظری 12
1-6-2- تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم : پیشینه پژوهش
2-1- شخصیت 15
2-1-1- تعاریف ارائه شده 16
2-1-2- ساختار شخصیت 17
2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت 18
2-1-4- نظریه های شخصیت 25
2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی 25
2-1-4-2- نظریه روان کاوی 30
2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ 33
2-1-4-4- رویکرد صفت 34
2-1-4-5- رویکرد عمر 40
2-1-4-6- رویکرد انسان گرا 42
2-1-4-7- رویکرد رفتاری 43
2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی 44
2-1-4-9- رویکرد شناختی 46
2-1-4-10- رویکرد معاصر 47
2-2- فرسودگی 48
2-2-1- مبانی نظری فرسودگی 48
2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی 49
2-2-3- علائم فرسودگی 54
2-2-4- مولفه های فرسودگی 56
2-2-5- فرسودگی تحصیلی 61
2-3- سلامت روان 64
2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان 66
2-3-2- تعریف بیماری روانی 66
2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان 67
2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید 68
2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر 69
2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر 70
2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز 72
2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون 73
2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس 73
2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی 76
2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل 76
2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی 77
2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان 81
2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی 84
2-3-7- معیارهای سلامت روان 85
2-3-8- روشهای کمک به بهداشت روانی 86
2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت 88
2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت 92
2-3-11- تحقیقات پیشین 93
2-3-11-1- خارج از کشور 99
2-3-11-2- داخل کشور 103
2-3-11-3- جمع بندی تحقیقات پیشین 103
فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق
3-1- مقدمه 105
3-2- روش تحقیق 106
3-3- جامعه آماری 106
3-4- برآورد حجم نمونه 107
3-5- روش نمونه گیری 107
3-6- متغیرهای مورد مطالعه 108
3-7- ابزار اندازه گیری 110
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه 111
3-9- شیوه گردآوری داده ها 116
3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری 117
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه 119
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 120
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 123
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 138
5-2- خلاصه پژوهش 139
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 140
5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش 146
5-5- پیشنهادات 149
5-6- محدودیت های پژوهش 153

  • دانلود فایل(تحقیق تفاوت‌ های روانی و جسمانی دانش آموزان)

  • تفاوت‌ های روانی دانش آموزان,تفاوت‌ های روان دانش آموزان,تفاوت‌ های روانی دانش آموزان ابتدایی,تفاوت‌ های روانی دانش آموزان در کلاس,تحقیق تفاوت‌ های روانی دانش آموزان,مقاله تفاوت‌ های روانی دانش آموزان,تفاوت‌ های جسمانی دانش آموزان

  • دانلود فایل(پاورپوینت آموزشی درس استراتژی مدیریت دانش)

  • پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی,پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان,دانلود پاورپوینت مدیریت دانش,پاورپوینت مبانی مدیریت دانش,پاورپوینت درباره مدیریت دانش,پاورپوینت مدلهای مدیریت دانش,پاورپوینت سیستم مدیریت دانش,پاورپوینت آموزشی مدیریت دانش

  • دانلود فایل(تحقیق آمار بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه)

  • بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه,پروژه بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه,تحقیق بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه,آمار بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه,تحقیق آمار بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه,پروژه آمار بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه

  • دانلود فایل(پاورپوینت مدیریت دانش و نقش آن در سازمان)

  • مدیریت دانش و نقش آن در سازمان,دانش سازمانی,مدیریت دانش سازمانی, مفهوم مدیریت دانش , مدیریت دانش چیست,مدیریت دانش, انتقال دانش در سازمان , مهارت‌های مدیریت دانش, نقش مدیریت دانش در سازمان,ابزارهای مدیریت دانش, تکنیک های مدیریت دانش